OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja SMS

Podanie o przyjęcie do szkoly - pobierz
Oświadczenie - pobierzREGULAMIN  REKRUTACJI    UCZNIÓW    DO    KLASY    PIERWSZEJ
SZKOŁY   MISTRZOSTWA   SPORTOWEGO   Nr  2
w  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH   SZKOŁACH  SPORTOWYCH  w  GDAŃSKU
ROK   SZKOLNY   201
6/2017  


Podstawa  prawna:

1.   Ustawa  o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r (  Dz.U. z 21 grudnia 2015r. poz 2156).
2.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia i organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego z dnia 15 października 2012r. poz.1129.
3.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego( Dz.U. z dnia 24 listopada 2015r. poz.1942).
4.   Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w  postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów  dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

                      

1. Podstawą  postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego do klasy pierwszej w szkole mistrzostwa  sportowego na podbudowie gimnazjum jest świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
1.1 Kandydaci mogą składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół.
1.2 Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,   poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.
1.3  W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat składający dokumenty posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum opatrzonymi nr „1”.
1.4 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

2. Ogólnokształcące Szkoły Sportowe prowadzą nabór do Szkoły Mistrzostwa  Sportowego Nr 2  w dyscyplinie sportowej:

     – piłka siatkowa chłopców
 

W klasie realizowany jest zakres rozszerzony w przedmiotach:
                                                

 • język angielski

 • biologia

 • matematyka

   
3. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły mistrzostwa sportowego:

● podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
● poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
● poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad, o których mowa w  p. 11, 12, 13 i 14.
● zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
● pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych),  
● informacja od trenera o zaliczeniu prób sprawności fizycznej wraz z opinią (dostarcza trener),
● inne dokumenty posiadane przez kandydata potwierdzające jego  osiągnięcia w zakresie przedstawionym w pkt.10,
● 2 zdjęcia.
● karta informacyjna kandydata.   
Dokumentami  potwierdzającymi  wolę  podjęcia  nauki  w  szkole  są:  oryginał  świadectwa ukończenia  gimnazjum  i  oryginał  zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu  gimnazjalnego.  Do  w/w dokumentów  kandydat  dołącza  kartę  informacyjną
.

4.   Przy przyjmowaniu uczniów do szkoły mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.
Zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki prób sprawności  fizycznej a następnie uwzględnia się wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych a także inne osiągnięcia uczniów  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

5.   Kandydaci do szkoły mistrzostwa sportowego, powinni posiadać:

-   zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące ze szkołą,
-
  bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny     sportowej lub innego uprawnionego lekarza,                         
-   pisemną  zgodę rodziców     

6.   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły mistrzostwa sportowego, po spełnieniu wymagań  przedstawionych w p.4 i 5,  decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie  rekrutacyjnym – maksymalnie 200 w tym :

a) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ,

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza  o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze ( biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty wg zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt..

b) 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  

7.   Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać
80 punktów, a za inne  osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia  się w  procesie rekrutacji – 20 punktów.

8.   Punkty pochodzące z przeliczenia ocen wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się z:

                              
<   języka polskiego
                               <   języka
obcego
                               <  
biologii
                               <   
matematyki

9.  Sposób przeliczania na punkty ocen z w/w przedmiotów jest następujący:

                                <  stopień  celujący           -  
20  punktów,
                                <  stopień  bardzo dobry   
-  16 punktów,
                                <  stopień  dobry              
-  12  punktów,
                                <  stopień  dostateczny    
-   8  punktów
                                
<  stopień dopuszczający    -   2  punkty

10. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które będą uwzględniane w procesie rekrutacj (maksymalnie 20 punktów):

a)   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                  -   5 punktów

b) -uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim      organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

-  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów   finalisty   konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  7 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  5 punktów

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/wym artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

 • krajowym – przyznaje się 3 punkty

 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.


- w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w w/wym  zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.


c)   osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu   -   2 punkty.
     
Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c,   przy czym w podpunktach  b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie


    11.
Konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów to konkursy z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, geografii, fizyki z astronomią, historii, matematyki, informatyki.  

    12.
Olimpiady przedmiotowe to : Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna i Olimpiada Języka Angielskiego.
         
    13.
Wojewódzki Konkurs Biblijny od roku szkolnego 2012/2013 jest konkursem tematycznym.

    14. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci  konkursów  przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu ( co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie ) przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od wymienionych kryteriów. Preferencje te nie dotyczą  dodatkowych kryteriów, przy klasyfikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sportowe i zdrowotne).  

    
15. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
● sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
●  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki,
●  kandydaci, którzy łącznie uzyskali tę samą liczbę punktów, a w rozbiciu uzyskali najwięcej punktów za:
     -   osiągnięcia sportowe  
     -   oceny z wybranych przedmiotów wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
     -   wyniki egzaminu gimnazjalnego,
     -   inne osiągnięcia.


Przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12.02.2016r.


            

Zasady i kryteria oceny potencjału  motorycznego kandydatów do I klasy SMS nr 2 w Gdańsku


Punktem wyjścia do oceny jest pomiar wzrostu, który jest dominujący dla siatkówki. Przy ustalaniu pozostałych kryteriów oceny przyjęto zasadę określenia norm, które badany powinien spełnić aby jego udział w procesie treningowym  pozwalał mu na swobodny rozwój. Wzięto tu pod uwagę jego budowę ciała, możliwości tlenowe i umysłowe. Kolejnej ocenie podlegają testy, które pokazują potencjał badanego w zakresie koordynacji, skoczności, siły i szybkości.


Kandydat podczas testów sprawnościowych
może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Ocena stopnia potencjału motorycznego
kandydata
Ocena składa się z 3 elementów:
1. Określenie wyjściowej ilości punktów na podstawie zakresu wzrostu w jakim znajduje się dany uczeń (liczba punktów odpowiada zakresowi). TABELA 1
2. Kandydat powinien spełniać określone normy  (budowy ciała, wytrzymałości i nauki). Za każdą niespełnioną normę zawodnikowi odejmuje się 1 punkt od ilości punktów uzyskanych za wzrost. TABELA 2
3. Za wybitne wyniki w testach skoczności siły i szybkości kandydaci otrzymują bonusowe punkty, które dodaje się do ilości punktów przyznanych za wzrost, po ew. odjęciu punktów za niespełnione TABELA 3


TABELA 1. Zakresy wzrostu dla określenia ilości puktów dla kandydata

Zakresy

Chłopcy

VI

V

IV

III

Punkty

6

5

4

3

III Gimnazjum

> lub równe 195

194-190

189-187

186-184

*kandydaci, których wzrost jest niższy niż przedstawiony w zakresie III nie otrzymują żadnego punktu za wzrost ale ich wyniki dotyczące norm i testów liczą się do oceny.
*kandydat, którego wzrost jest niższy niż przedstawiony w zakresie III, a posiada wybitne uzdolnienia do gry na pozycji libero, otrzymuje 3 punkty.

TABELA 2. Wartości norm i testów dla kandydatów

 

Minimalne normy

Testy

1

2

3

1

2

3

4

klasa

Wskaźnik Rohrera

Beep - test

Średnia ocen*

Skok w dal z miejsca

Wyskok dosiężny

Rzut p. lek. 2 kg

T-test

III Gim

wskaźnik

zal. poziom

średnia

m

m

m

s

 

1,16

9

4,0

2,44

3,14

12,5

10,2

*Średnia ocen za ostatni semestr

TABELA 3. Wartości wybitne w testach dla kandydatów

Testy

 

1

2

3

4

Klasa

Skok w dal z miejsca

Wyskok dosiężny

Rzut piłką lek. 2 kg

T - test

 

m

m

m

s

III Gim

2,51

3,21

14,0

9,9

TABELA 4. Ocena kandydata

Stopień

Ilość punktów

Stopień

Ilość punktów

1 - niedostateczny

< lub równe 0

4 - dobry*

5-6

2 - dopuszczający

1-2

5 - bardzo dobry

7-8

3 - dostateczny

3-4

6 - celujący

9-10

*Kandydaci, którzy otrzymują stopień dobry, zaliczają testy sprawnościowe.
W przypadku dużej liczby kandydatów z dobrą oceną o dalszej kwalifikacji decydują umiejętności techniczne kandydatów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego