OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Stypendia

WYPRAWKA SZKOLNA 2014


W roku szkolnym 2014/15 będzie kontynuowany rządowy program „Wyprawka szkolna”.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej
tj. liceum ogólnokształcącego.

Pomocy udziela się uczniom:


1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto

2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników będzie można  składać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego  najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Dowodem zakupu podręczników  może być:


1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
2. rachunek, paragon,
3. oświadczenie o zakupie odpowiednich podręczników  wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”,
4. w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Pliki do pobrania:
1. Wniosek wyprawka szkolna 2014/2015

2. Objaśnienie – wyprawka szkolna 2014/2015

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska

STYPENDIA SOCJALNE

Od 1 września 2011 za pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska (w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego) odpowiedzialny jest Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Powstańców Warszawskich 25.

Formularze stypendialne i zasiłkowe oraz aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej ośrodka www.mops.gda.pl oraz w siedzibie wydziału Świadczeń Rodzinnych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego